همبستگي با زندانيان سياسي

Sunday, July 06, 2003

برگرفته از وبلاگ نکتهروز پنجم

خب امروز روز پنجم اعتصاب غذای من وفرود سياوش پور است. همين. خبر تازه ای نيست جز اينکه دوست ديگرمان، آينده آزاد نيز از ديشب به ما پيوسته است و اينکه تعدادی ازدانشجويان دانشگاه خواجه نصير تهران نيز دست به اعتصاب غذا زده اند

حال و اوضاعمان هم خيلی بد نيست و فعلا سرپاييم و هر سه به کارهای روزمره مشغول؛ گرچه طبيعی است شرايط آدم در روز پنجم مثل روزهای اول و دوم نباشد

می دانم اين اقدام من، بعضی دوستانم را نگران کرده به اعتبار ايميل هايی که می فرستند و همين طور می بينم که کيانوش با چه اندوهی دست به گريبان شده و چقدر می کوشد به روی خودش نياورد آن را و نگذارد من متوجه اين موضوع شوم. اما راستش، حال و روزش طوری است که نمی شود متوجه نشد. به خاطر همين چيزها از او معذرت می خواهم و همين طور از جلال که حتی از اين فاصله ی دور، به راحتی می توانم برق نمناک چشمانش را ببينم. اما مطمئنم و يا بهتر بگويم اميدوارم که آنها مرا درک می کنند و به همين خاطر مرا خواهند بخشيد

0 Comments:

Post a Comment

<< Home