همبستگي با زندانيان سياسي

Monday, July 07, 2003

برگرفته از وبلاگ نکته

روز ششم

ششمين روز برای من، با کمی ضعف بيشتر شروع شد. علتش گمان می کنم اين باشد که ديروز آب کمی نوشيدم. حالا که دارم می نويسم حالم کمی بهتر است. خوشبختانه فرود و آينده آن طور که خودشان به من گفتند، شرايط بهتری دارند و از اين بابت خوشحالم

نگرانی عمده من کيانوش است. بدون اينکه اعلام کند، عملا او هم دست از خوردن کشيده است و اغلب اصرار مرا بی پاسخ می گذارد و اين برای او که بايد روزی شش هفت ساعت سر کلاس باشد، خيلی سخت است


از طرف ديگر، دوستان بسياری به طور مرتب و به شکل های گوناگون جويای حال ما هستند، همين جا بار ديگر از آنها سپاسگزاری می کنم و می دانم که همه ی اين دوستان خود بهتر از ما آگاهند که آنچه ما می کنيم گامی به همراهی دوستان دانشجو در ايران است که کار را آنان می کنند و بار را هم آنان به دوش گرفته اند

راستش فرود خبر داد تعدادی از دوستان نيز در سوئد دست به اعتصاب غذا زده اند، و هم او توصيه کرد که يک بار ديگر اينجا توضيح دهم که اعتصاب غذای ما که از چهارشنبه گذشته در همراهی و همدردی با دانشجويانی که در دانشگاه و يا فعالانی که در زندان دست به اعتصاب غذا زده اند آغاز شده، تاساعت 24 روز چهارشنبه 18 تير به طول خواهد انجاميد

طبيعی است که اين حرکت نمادين، تاکيدی است بر خواسته هايی که دانشجويان اعلام کرده اند: آزادی همه دانشجويان زندانی که از تيرماه 1378 در زندان به سر می برند؛ محاکمه مهاجمان به تجمعات و خوابگاه های دانشجويی و صدور مجوز برای برگزاری مراسم سالگرد 18 تير

هر چند از نشانه ها و قرائن چنين برمی آيد که در نهايت تاسف به هيچ يک از اين خواسته ها، پاسخی مثبت داده نخواهد شد

من پيش از اين هم نوشته بودم که مهم مدت اعتصاب غذا نيست. حتی يک روز اعتصاب غذا هم گويا خواهد بود که دانشجويان همه راه های بيان مطالبات خود را بسته ديده اند. اما خواهشی دارم از دوستانی که اکنون در اعتصاب غذا به سر می برند و يا چنين خيالی برای روزهای آينده دارند، و آن رعايت همان حداقل هاست که يکی دو روز پيش نوشتم. نوشيدن دو تا سه ليتر آب و دست کم 20 حبه قند و کمی نمک؛ زيرا مبارزه و مقاومت آنها برای زندگی است و در اين ميان، نبايد اين را از ياد ببريم

زندگی زيباست و حفظ تندرستی برای کسانی که اميد به ايرانی آباد و آزاد را در جان ودل پرورانده اند، مهم است؛ خيلی مهم. ما به فردا می انديشيم و به قول شاملو: فردا روز ديگری است

0 Comments:

Post a Comment

<< Home