همبستگي با زندانيان سياسي

Saturday, June 21, 2008زندانيان سياسی اعتصابی زندان های ايران!

فردا با شمائيم و پس فردا با بيش از هزار هوادار ديگر صلح و امنيت جهانی


ارژنگ، مصطفی و ديگر عزيزان دربند زندان های گوهردشت، اصفهان، اوين و ساير زندان های ايران که هم اکنون در اعتصاب غذا هستيد و يا فردا به اعتصاب غذای يارانتان خواهيد پيوست،

ما تعدادی از ايرانيان اقامت گزيده در خارج از کشور که همواره به کشورمان و مصائبی که بر مردمانش روا می رود، می انديشيم، همبسته با شما که مايليد صدای فرياد اعتراض خود را به نقض شديد حقوق بشر در کل کشور و به ويژه در زندان های آن، به صورت اعتصاب غذا در تاريخ اول تيرماه، به گوش جهانيان برسانيد، برای آنکه بتوانيم به سهم خود پژواک اين صدای اعتراضی شما را طنين بيشتری بخشيم، فردا در اين اعتصاب غذا همراه شما خواهيم بود و اميدواريم که با کوشش جمعی ما، اين روز آخرين روز اعتصاب غذای ارژنگ داودی و مصطفی علوی که امروز به ترتيب ۶۴ و ۶۱ روز اعتصاب غذا را پشت سرگذاشته اند، باشد.

ما پس فردا، ۲۲ ژوئن برابر با دوم تيرماه نيز با بيش از ۱۱۱۵ نفر ديگر از دوستداران صلح و امنيت جهانی که تا اين لحظه پيوستن خود را به يک اعتصاب غذای همگانی جهانی در مخالفت با استقرار غيرضرور و پرهزينۀ بخشی از سيستم دفاع ضد موشکی موسوم به جنگ ستارگان، در جمهوری چک اعلام کرده اند، همراه خواهيم بود و اميدواريم که با اين اقدام، توافق دوجانبۀ دو دولت چک و ايالات متحدۀ آمريکا برای استقرار اين سيستم که با خواست اکثريت اروپائيان و دوسوم مردم چک در تعارض است، به مراحل عملی نزديک نگردد.

۳۱ خرداد ۱۳۸۷

آينده آزاد، آرش آهنگر قشقائی و فرود سياوش پور

www.hambastegi83.blogspot.com
hambastegi1384@yahoo.com0 Comments:

Post a Comment

<< Home