همبستگي با زندانيان سياسي

Saturday, June 28, 2008با شادمانی پايان اعتصاب غذای ارژنگ داودی،
به اعتصاب غذای خود پايان می دهيم!


ارژنگ عزيز، پريروز در برنامۀ زنده ای از تلويزيون تيشک، از طريق همسر چشم به راهت، خانم نازنين داودی مطلع شديم که پس از ۶۹ روز با شنيدن قول مساعد زندانبانان به رسيدگی به خواست هايت به اعتصاب غذای خود پايان داده ای. شادمان از شنيدن اين خبر، در دو روز گذشته جويای حال آقای "مصطفی علوی" بوديم که متأسفانه هيچ خبری از ايشان به دست نياورديم. با اميد اينکه ايشان نيز چون شما تاکنون اعتصاب غذای خود را پايان داده باشند، به اعتصاب غذای خود پايان می دهيم و اميدواريم که اعتصاب غذای ۴ روزۀ فرهاد حاجی میرزایی از فعالین مدنی شهر سنندج که بیش از ۵ ماه است در بازداشتگاه ۲۰۹ وابسته به وزارت اطلاعات به سر می برد، به درازا نکشد.

با آرزوِی آزادی سريع کليۀ زندانيان سياسی

۸ تير ۱۳۸۷

آرش آهنگر قشقائی و فرود سياوش پور

www.hambastegi83.blogspot.com
hambastegi1384@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home