همبستگي با زندانيان سياسي

Tuesday, July 08, 2003

برگرفته از وبلاگ نکته

روز هفتم

حالم بد نيست، اما به خوبی روزهای پيش هم نيست. اميدوارم حال فرود سياوش پور و آينده آزاد، بهتر باشد؛ هرچند حدس می زنم فرود نيز در شرايط مشابهی با من باشد. به هرحال، اعتصاب غذای ما تا نيمه شب فردا، 18 تير ادامه خواهد داشت

همان طور که می دانيد فردا به رغم اينکه در داخل ايران امکانی برای بزرگداشت 18 تير فراهم نشده، اما در بسياری از کشورهای جهان، ايرانيان برنامه های مختلفی را برای بزرگداشت اين روز و اعلام حمايت از دانشجويان برگزار خواهند کرد

در اتريش هم قرار است فردا يک راهپيمايی از ساعت 5 تا 7 و يک تظاهرات ايستاده از ساعت 6 تا 9 عصر انجام شود

روزجمعه هم قرار است يک جلسه برپا شود که در آن گزارشی تحليلی از وقايع 18 تير و شرايط امروز ارايه شود همراه با پخش فيلم

امروز زودتر از روزهای قبل در نکته نوشتم، تا کمی استراحت کنم که بعد از ظهر اگر موضوعی بود و خبری شد، بتوانم درباره اش بنويسم

خوشبختانه در روزهای قبل، شرايط جسمی همراهی کرد و توانستم به کارم ادامه دهم. نتيجه اش هم مطلبی بود درباره اوضاع و احوال و شرايط ايران در آستانه 18 تير که آن را می توانيد اينجا بخوانيد و ديگری هم مطلبی بود که ديروز نوشتم درباره نامه مهم و بی سابقه دفتر تحکيم به دبير کل سازمان ملل که آن را هم اينجا می توانيد بخوانيد

اگر شرايطم اجازه داد و خبر تازه ای شد، بر می گردم و اينجا می نويسم

1 Comments:

Post a Comment

<< Home