همبستگي با زندانيان سياسي

Friday, March 02, 2007

اعتصاب غذا براى آزادى احمد باطبى و همه‌ى زندانيان سياسى

ما در در روز جمعه ۱۱ اسفند ۱۳۸۵برابر با ۲ مارس ۲۰۰۷ بمدت يک روز بخاطر اعتراض به نقض شديدحقوق بشر از طرف جمهورى اسلامى ايران به اعتصاب غذا دست مى زنيم و خواستار آزادى احمد باطبى و همهء زندانيان سياسى در همهء نقاط ايران هستيم. ما خواستار برچيده شدن همهء قوانين وابزارهاى نقض حقوق بشر درايران چه درزندانها وچه درسطح جامعه، نظير شکنجه واعدام وهتک حرمت انسانها مى باشيم. ما از کسانى که ييام ما را مى خوانند و با ما همدل هستند مى خواهيم که در اين حرکت نمادين ما را يارى داده و فعالانه در آن شرکت کنند.
على اکبر آزاد - منيره تابان - فرود سياوش پور - نامداربينام - فاطمه گله - بابک نبى زاده - ناوران - آزادى - پريسا - هادى - داريوش مرادى - نلسا- ويکتوريا آزاد-على صمد- دانش باقرپور-شهلافريد- جوادرضايى ميرقايد-ميترا رحيمى -ف. تابان- فريدون احمدى، افسانه، آينده آزاد، صادق کار...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home