همبستگي با زندانيان سياسي

Wednesday, July 28, 2004

:بيانيه سوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسي در اوين
در حمايت از زندانيان سياسي


سومين روزاعتصاب غذای مابا آگاهی ازتداوم اعتصاب غذای زندانيان سياسي بند ٢٠٩ اوين و تصميم کميته همبستگی با زندانيان سياسی – عقيدتی ايران در پاريس به برگزاری ١٠٠ ساعت تحصن افشاگرانه و اعتراضی در ميدان باستيل پاريس که از ساعت روز چهارشنبه ١٠ مرداد برابر ٢٨ ژوئيه آغازميشود، همراه گشت
يارانی از جمعيت دفاع از زندانيان سياسی در کلن نيز اعلام نمودند که در جهت همآهنگ نمودن فعاليت اين جمعيت با آکسيونهای آغاز شده خواهند کوشيد
همچنين دوستان ما بهروز سورن و پيام لطفی شيوه ی همبستگی خود را با زندانيان سياسی به صورت اعتصاب غذا در ١٠٠ ساعت ياد شده، اعلام نمودند


ما ضمن آرزوی موفقيت برای تمام يارانی که برای حفظ جان و آزادی زندانيان سياسی اسيردرزندانهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند، بر خواست اعزام يک هيئت بين المللی برای ديدار و گفتگو با زندانيان سياسی و به ويژه اعتصاب کنندگان بند يک و ٢٠٩ اوين و رسيدگی به وضعيت آنان و همچنين ارجاع پرونده ی قتل خانم زيبا کاظمی به مراجع بين المللی ذيصلاح پای ميفشاريم


٦مرداد ١٣٨٣، ٢٧ ژوئيه ٢٠٠٤

آينده آزاد، ميهن اميدوار، آرش ايراني، بهروز سورن، فرود سياوش پور، علي شمالي، پيام لطفی، صفا مرادی، توران همتي

www.hambastegi83.blogspot.com

1 Comments:

Post a Comment

<< Home