همبستگي با زندانيان سياسي

Sunday, June 12, 2005

رخت زندان تنت، من بمانم خموش؟
چگونه با دشمنت به دوستی تاکنم
تو رخت زندان تنت و من تماشا کنم
تو رخت زندان تنت و من بمانم خموش
قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم
به حکم دیوان بلخ که نارواها رواست
خلاف احکامش را امضا کنم
سيمِن بهبهانی مقابل زندان اوين 21 خرداد 1384

0 Comments:

Post a Comment

<< Home