همبستگي با زندانيان سياسي

Saturday, June 11, 2005

بيانيه نخست جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی

امروز ٢٠ خرداد ١٣٨٤، چهارمين روز اعتصاب غذايي است که در خارج از کشور همزمان با اعلام آغاز اعتصاب غذای ناصر زرافشان وکيل پيگير خانواده قربانيان قتل های زنجيره ئی صورت گرفته است. هدف اين اعتصاب غذا که ابتدا یک نفر آغازگر آن بود و هر روز عزيزی به آن پيوست، علاوه بر تلاش برای پایان یافتن اعتصاب غذای نامحدود ناصر زرافشان و آزادی وی و ده ها زندانی سياسی ديگر، اعتراضی مدنی به برگزاری انتخابات غير آزادانه و نامنصفانه ی نهمين دور رياست جمهوری می باشد. از اين رو ما اعتصاب خود را تا پايان روز ٢٧ خرداد ١٣٨٤ ادامه خواهيم داد.

٢٠ خرداد ١٣٨٣، ١٠ ژوئن ٢٠٠٥

آرش ايرانی، يدالله بلدی، فرود سياوش پور، داريوش مرادی، توران همتی

پست الکترونيکی: hambastegi1384@yahoo.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home