همبستگي با زندانيان سياسي

Sunday, June 12, 2005

بيانيه دوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی و دانشجويان

اکنون در نخستين ساعات ششمين روز اعتصاب غذايمان، آنچه بيش از همه نگرانمان می کند، احتمال تداوم اعتصاب غذای خشک اميد عباسقلی نژاد زندانی سياسی دليری است که از ناراحتی از ناحيه گوش به دليل ضربه در حين بازجويي، ضعف شديد بينايي، ناراحتی های گوارشی به علت اعتصاب غذاهای مکرر و ديسک کمر رنج می برد. ما با آرزوی اين که وی اين شيوه ی اعتصاب غذای خويش را ترک گويد و حداکثر همچون ده ها زندانی سياسی ديگری که در اعتصاب غذا به سر می برند، اما نوشيدن مايعات را از خود دريغ نمی کنند و رسيدن به خواست هايشان را از اين طريق پی گيرند، صدمه کمتری را به جان خود تحمیل کند. به این ترتیب ما خواهان آن هستيم که دفاع از ايشان مورد توجه عاجل کوشندگان حقوق بشر قرار گيرد.

اکبر گنجی پس از بازگشت به زندان اعتصاب غذای نامحدود خود را از سر گرفته و تعدادی از دانشجويان در دانشگاه های مختلف کشور نيز در جهت رسيدن به خواست هايشان با حمايت از زندانيان به تحصن و اعتصاب غذا در دانشگاه ها اقدام کرده اند. در خارج از کشور نيز در برخی شهرها تحصن و اعتصاب غذای چند روزه ای سازمان داده شده و احتمالا به صورت زنجيره ای در پی هم در روزهای آتی همراه با آکسيون های اعتراضی ديگر ادامه خواهد يافت.

از امروز اعظم افروز هم به جمع ما می پيوندد و او نيز تا پايان ٢٧ خرداد، روز انتخابات غير آزادانه و نامنصفانه ی دوره ی نهم رياست جمهوری با ما همراه خواهند بود.

اعظم افروز، آرش ايرانی، يدالله بلدی، فرود سياوش پور، داريوش مرادی، توران همتی

حمايت کنندگان از اين حرکت: آينده آزاد، غلامحسين اسلامی، ناصر اشجاری، محمد رضا اکبرآبادی، اکبر اکبری، آريا باقری، زهره خواجه، مارتين ديبا، بختيار سلطانی، پرويز شعار، کيوان شعاعی، خانی غفاری، محمود کفاش، محمود کوير، سياوش کوهرنگ، محمود ميرزاوند، پوران همتيان

٢٢ خرداد ١٣٨٤، ١٢ ژوئن ٢٠٠٥

Hambastegi1384@yahoo.com پست الکترونيکی:

Hambastegi83.blogspot.comوبلاگ همبستگی:

تلفن تماس: ٠٠٤٩١٦٢٥٢٧٦٩٥٨

0 Comments:

Post a Comment

<< Home