همبستگي با زندانيان سياسي

Tuesday, June 14, 2005

بيانيه سوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی و دانشجويان

در هشتمين روز اعتصاب غذای خود، نهايت تاسف خود را از بمبگذاری های تهران و اهواز اعلام می کنيم و اين اقدام کسانی را که به اين وسيله می خواهند با متشنج کردن اوضاع، محافل سرکوبگرتر حکومتی را در"انتخابات" به قدرت برسانند، به شدت محکوم می کنيم.

از سوی ديگر به دعوت کانون نويسندگان ايران و کميته اعتصاب غذا در زندان، خانواده های زندانيان سياسی و کوشندگان حقوق بشر و آزادی خواهان از ساعت ٤ تا ٦ بعد از ظهر در برابر زندان اوين برای حمايت از ناصر زرافشان و ديگر زندانيان سياسی که هفته هاست در اعتصاب غذا به سر می برند، گرد هم می آيند.

ما با آرزوی موفقيت کليه تلاش های گوناگونی که برای آزادی زندانيان سياسی صورت می گيرد، از دوستان و خانواده‌ ی تک تک زندانيان سياسی اعتصابی تقاضا داريم که گزارش وضعيت هر روزه ی آنان را در اختيار ما و سازمان های حقوق بشر قرار دهند تا تاثير بخشی فعاليتمان بيشتر گردد.

آينه رسا امروز اعلام کرد که سه روزی است که به اعتصاب غذا پيوسته است و پويا ثابت از امروز اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. ما در روزهای آتی به اکسيون های اعتراضی که تدارک ديده می شود، می پيونديم و در پايان روز "انتخابات" فرمايشی و نمايشی رياست جمهوری به اعتصاب غذای خود پايان خواهيم داد.

اعظم افروز، آرش ايرانی، يدالله بلدی، پويا ثابت، آينه رستا، فرود سياوش پور، داريوش مرادی، توران همتی

حمايت کنندگان از اين حرکت: آينده آزاد، ويکتوريا آزاد، عاصفه اسکندری، محمد رضا اسکندری، غلامحسين اسلامی، ناصر اشجاری، محمد رضا اکبرآبادی، اکبر اکبری، آريا باقری،طاهره خرمی، زهره خواجه، مارتين ديبا، بختيار سلطانی، پرويز شعار، کيوان شعاعی، مهران عظيمی، خانی غفاری، بهروز فدائی، محمود کفاش، محمود کوير، سياوش کوهرنگ، محمود ميرزاوند، پوران همتيان

Hambastegi1384@yahoo.comآدرس پست الکترونيکی:

www.hambastegi83.blogspot.comوبلاگ:

تلفن تماس: ٠٠٤٩١٦٢٥٢٧٦٩٥٨

0 Comments:

Post a Comment

<< Home