همبستگي با زندانيان سياسي

Thursday, June 16, 2005

بيانيه چهارم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی و دانشجويان


در پايان نهمين روز اعتصاب غذایمان نگرانی ما نسبت به جان ناصر زرافشان وکيل شجاع خانواده ی قربانيان قتل های زنجيره ای و ديگر زندانيان سياسی که در اعتصاب غذا هستند، صد چندان شده است. به وکيل ناصر زرافشان امکان ملاقات با موکلش را نداده اند و به متحصنان در برابر زندان اوين جمله کرده و تعدادی از آنان به شمول خانم ها شهلا انتصاری و مريم آرايی و آقايان مسعود باستانی، کيانوش سنجری و غلامرضا نصيری نژاد را دستگير کرده اند. ميزان ضرب و شتم تحصن کنندگان به حدی بوده است که خانم اکرم اقبالی روانه ی بيمارستان شده اند وبه آقای شکوری، رادمرد ٨٥ ساله نيز رحم نکرده اند. در شرايطی که اطلاع از وضعيت تک تک زندانيان سياسی اعتصابی در هر لحظه به کمک خانواده ی آنان و گزارش آن به سازمان های حقوق بشری بين المللی ضروری است، قطع تماس با زندانيان و ضرب و شتم و زندانی کردن نزديک ترين ياران ايشان به شدت هشدار دهنده است. ما اميدواريم با گسترش حرکات اعتراضی در داخل و خارج از کشور امکان تداوم اين وضع از جانب رژيم منتفی گردد.

از امروز جمعی از ايرانيان شهر هانوفر آلمان و همچنين جمعی از آزادی خواهان شهر سيدنی استراليا دست به تحصن و اعتصاب غذا زده اند و آنان نيز قصد دارند حرکت اعتراضی خود را تا پايان روز جمعه ٢٧ خرداد روز انتخابات غير دموکراتيک و نمايشی رژيم که از جانب زندانيان سياسی روز "اعتصاب غذای ملی" اعلام شده است، ادامه دهند. آقای علی صديقی (بهروز گيلک) نيز در همين فاصله سه روزه در خانه فرهنگ شهر ترومسو، به تحصن و اعتصاب غذا دست زده است.

هيئت سياسي اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با صدور اطلاعيه ای نيز اعلام کرد که در روز جمعه ٢٧ خرداد به اعتصاب غذای زندانيان سياسی می پيوندد و ضمن تقدير از حرکت جمع ما، اعضاء و دوستداران سازمان را به پيوستن به اين حرکت فراخوانده است.

در هشتمين روز اعتصاب غذا، آقای محمود ميرزاوند که قبلا حمايت خود را اعلام کرده بودند و در نهمين روز آقای يحيا شيدايی به جمع اعتصاب کنندگان پيوستند.

ما با نگرانی تمام از وضعيت عزيزان در بندمان، اعتصاب غذای خود را تا پايان روز 27 خرداد ادامه خواهيم داد و پس از آن به بررسی اقدامات ضرور در روزهای آتی خواهيم پرداخت.

٢٥خرداد ١٣٨٤

اعظم افروز، آرش ايرانی، يدالله بلدی، پويا ثابت، آينه رستا، فرود سياوش پور، يحيا شيدايی، داريوش مرادی،محمود ميرزاوند، توران همتی

حمايت کنندگان از اين حرکت: آينده آزاد، ويکتوريا آزاد، سياوش احمدی، عاصفه اسکندری، محمد رضا اسکندری، غلامحسين اسلامی، ناصر اشجاری، محمد رضا اکبرآبادی، اکبر اکبری، نسترن امجدی، دانش باقرپور، آريا باقری، تاراز بهاروند، بهرام بيگدلی، حميد حميدی، طاهره خرمی، زهره خواجه، مارتين ديبا، بختيار سلطانی، پرويز شعار، کيوان شعاعی، بانو صابری، مهران عظيمی، خانی غفاری، بهروز فدائی، صادق کارگر، بهزاد کريمی، محمود کفاش، محمود کوير، سياوش کوهرنگ، دارا گلستان، صفا مرادی، مليحه محمدی، عليرضا يداللهی، پوران همتيان، جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران- کلن

Hambastegi1384@yahoo.comآدرس پست الکترونيکی:

www.hambastegi83.blogspot.comوبلاگ:

تلفن تماس: ٠٠٤٩١٦٢٥٢٧٦٩٥٨

0 Comments:

Post a Comment

<< Home