همبستگي با زندانيان سياسي

Thursday, June 16, 2005

بيانيه چهارم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی و دانشجويان


در پايان نهمين روز اعتصاب غذایمان نگرانی ما نسبت به جان ناصر زرافشان وکيل شجاع خانواده ی قربانيان قتل های زنجيره ای و ديگر زندانيان سياسی که در اعتصاب غذا هستند، صد چندان شده است. به وکيل ناصر زرافشان امکان ملاقات با موکلش را نداده اند و به متحصنان در برابر زندان اوين جمله کرده و تعدادی از آنان به شمول خانم ها شهلا انتصاری و مريم آرايی و آقايان مسعود باستانی، کيانوش سنجری و غلامرضا نصيری نژاد را دستگير کرده اند. ميزان ضرب و شتم تحصن کنندگان به حدی بوده است که خانم اکرم اقبالی روانه ی بيمارستان شده اند وبه آقای شکوری، رادمرد ٨٥ ساله نيز رحم نکرده اند. در شرايطی که اطلاع از وضعيت تک تک زندانيان سياسی اعتصابی در هر لحظه به کمک خانواده ی آنان و گزارش آن به سازمان های حقوق بشری بين المللی ضروری است، قطع تماس با زندانيان و ضرب و شتم و زندانی کردن نزديک ترين ياران ايشان به شدت هشدار دهنده است. ما اميدواريم با گسترش حرکات اعتراضی در داخل و خارج از کشور امکان تداوم اين وضع از جانب رژيم منتفی گردد.

از امروز جمعی از ايرانيان شهر هانوفر آلمان و همچنين جمعی از آزادی خواهان شهر سيدنی استراليا دست به تحصن و اعتصاب غذا زده اند و آنان نيز قصد دارند حرکت اعتراضی خود را تا پايان روز جمعه ٢٧ خرداد روز انتخابات غير دموکراتيک و نمايشی رژيم که از جانب زندانيان سياسی روز "اعتصاب غذای ملی" اعلام شده است، ادامه دهند. آقای علی صديقی (بهروز گيلک) نيز در همين فاصله سه روزه در خانه فرهنگ شهر ترومسو، به تحصن و اعتصاب غذا دست زده است.

هيئت سياسي اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با صدور اطلاعيه ای نيز اعلام کرد که در روز جمعه ٢٧ خرداد به اعتصاب غذای زندانيان سياسی می پيوندد و ضمن تقدير از حرکت جمع ما، اعضاء و دوستداران سازمان را به پيوستن به اين حرکت فراخوانده است.

در هشتمين روز اعتصاب غذا، آقای محمود ميرزاوند که قبلا حمايت خود را اعلام کرده بودند و در نهمين روز آقای يحيا شيدايی به جمع اعتصاب کنندگان پيوستند.

ما با نگرانی تمام از وضعيت عزيزان در بندمان، اعتصاب غذای خود را تا پايان روز 27 خرداد ادامه خواهيم داد و پس از آن به بررسی اقدامات ضرور در روزهای آتی خواهيم پرداخت.

٢٥خرداد ١٣٨٤

اعظم افروز، آرش ايرانی، يدالله بلدی، پويا ثابت، آينه رستا، فرود سياوش پور، يحيا شيدايی، داريوش مرادی،محمود ميرزاوند، توران همتی

حمايت کنندگان از اين حرکت: آينده آزاد، ويکتوريا آزاد، سياوش احمدی، عاصفه اسکندری، محمد رضا اسکندری، غلامحسين اسلامی، ناصر اشجاری، محمد رضا اکبرآبادی، اکبر اکبری، نسترن امجدی، دانش باقرپور، آريا باقری، تاراز بهاروند، بهرام بيگدلی، حميد حميدی، طاهره خرمی، زهره خواجه، مارتين ديبا، بختيار سلطانی، پرويز شعار، کيوان شعاعی، بانو صابری، مهران عظيمی، خانی غفاری، بهروز فدائی، صادق کارگر، بهزاد کريمی، محمود کفاش، محمود کوير، سياوش کوهرنگ، دارا گلستان، صفا مرادی، مليحه محمدی، عليرضا يداللهی، پوران همتيان، جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران- کلن

Hambastegi1384@yahoo.comآدرس پست الکترونيکی:

www.hambastegi83.blogspot.comوبلاگ:

تلفن تماس: ٠٠٤٩١٦٢٥٢٧٦٩٥٨

Tuesday, June 14, 2005

بيانيه سوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی و دانشجويان

در هشتمين روز اعتصاب غذای خود، نهايت تاسف خود را از بمبگذاری های تهران و اهواز اعلام می کنيم و اين اقدام کسانی را که به اين وسيله می خواهند با متشنج کردن اوضاع، محافل سرکوبگرتر حکومتی را در"انتخابات" به قدرت برسانند، به شدت محکوم می کنيم.

از سوی ديگر به دعوت کانون نويسندگان ايران و کميته اعتصاب غذا در زندان، خانواده های زندانيان سياسی و کوشندگان حقوق بشر و آزادی خواهان از ساعت ٤ تا ٦ بعد از ظهر در برابر زندان اوين برای حمايت از ناصر زرافشان و ديگر زندانيان سياسی که هفته هاست در اعتصاب غذا به سر می برند، گرد هم می آيند.

ما با آرزوی موفقيت کليه تلاش های گوناگونی که برای آزادی زندانيان سياسی صورت می گيرد، از دوستان و خانواده‌ ی تک تک زندانيان سياسی اعتصابی تقاضا داريم که گزارش وضعيت هر روزه ی آنان را در اختيار ما و سازمان های حقوق بشر قرار دهند تا تاثير بخشی فعاليتمان بيشتر گردد.

آينه رسا امروز اعلام کرد که سه روزی است که به اعتصاب غذا پيوسته است و پويا ثابت از امروز اعتصاب غذای خود را آغاز کرد. ما در روزهای آتی به اکسيون های اعتراضی که تدارک ديده می شود، می پيونديم و در پايان روز "انتخابات" فرمايشی و نمايشی رياست جمهوری به اعتصاب غذای خود پايان خواهيم داد.

اعظم افروز، آرش ايرانی، يدالله بلدی، پويا ثابت، آينه رستا، فرود سياوش پور، داريوش مرادی، توران همتی

حمايت کنندگان از اين حرکت: آينده آزاد، ويکتوريا آزاد، عاصفه اسکندری، محمد رضا اسکندری، غلامحسين اسلامی، ناصر اشجاری، محمد رضا اکبرآبادی، اکبر اکبری، آريا باقری،طاهره خرمی، زهره خواجه، مارتين ديبا، بختيار سلطانی، پرويز شعار، کيوان شعاعی، مهران عظيمی، خانی غفاری، بهروز فدائی، محمود کفاش، محمود کوير، سياوش کوهرنگ، محمود ميرزاوند، پوران همتيان

Hambastegi1384@yahoo.comآدرس پست الکترونيکی:

www.hambastegi83.blogspot.comوبلاگ:

تلفن تماس: ٠٠٤٩١٦٢٥٢٧٦٩٥٨

Sunday, June 12, 2005

بيانيه دوم جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی و دانشجويان

اکنون در نخستين ساعات ششمين روز اعتصاب غذايمان، آنچه بيش از همه نگرانمان می کند، احتمال تداوم اعتصاب غذای خشک اميد عباسقلی نژاد زندانی سياسی دليری است که از ناراحتی از ناحيه گوش به دليل ضربه در حين بازجويي، ضعف شديد بينايي، ناراحتی های گوارشی به علت اعتصاب غذاهای مکرر و ديسک کمر رنج می برد. ما با آرزوی اين که وی اين شيوه ی اعتصاب غذای خويش را ترک گويد و حداکثر همچون ده ها زندانی سياسی ديگری که در اعتصاب غذا به سر می برند، اما نوشيدن مايعات را از خود دريغ نمی کنند و رسيدن به خواست هايشان را از اين طريق پی گيرند، صدمه کمتری را به جان خود تحمیل کند. به این ترتیب ما خواهان آن هستيم که دفاع از ايشان مورد توجه عاجل کوشندگان حقوق بشر قرار گيرد.

اکبر گنجی پس از بازگشت به زندان اعتصاب غذای نامحدود خود را از سر گرفته و تعدادی از دانشجويان در دانشگاه های مختلف کشور نيز در جهت رسيدن به خواست هايشان با حمايت از زندانيان به تحصن و اعتصاب غذا در دانشگاه ها اقدام کرده اند. در خارج از کشور نيز در برخی شهرها تحصن و اعتصاب غذای چند روزه ای سازمان داده شده و احتمالا به صورت زنجيره ای در پی هم در روزهای آتی همراه با آکسيون های اعتراضی ديگر ادامه خواهد يافت.

از امروز اعظم افروز هم به جمع ما می پيوندد و او نيز تا پايان ٢٧ خرداد، روز انتخابات غير آزادانه و نامنصفانه ی دوره ی نهم رياست جمهوری با ما همراه خواهند بود.

اعظم افروز، آرش ايرانی، يدالله بلدی، فرود سياوش پور، داريوش مرادی، توران همتی

حمايت کنندگان از اين حرکت: آينده آزاد، غلامحسين اسلامی، ناصر اشجاری، محمد رضا اکبرآبادی، اکبر اکبری، آريا باقری، زهره خواجه، مارتين ديبا، بختيار سلطانی، پرويز شعار، کيوان شعاعی، خانی غفاری، محمود کفاش، محمود کوير، سياوش کوهرنگ، محمود ميرزاوند، پوران همتيان

٢٢ خرداد ١٣٨٤، ١٢ ژوئن ٢٠٠٥

Hambastegi1384@yahoo.com پست الکترونيکی:

Hambastegi83.blogspot.comوبلاگ همبستگی:

تلفن تماس: ٠٠٤٩١٦٢٥٢٧٦٩٥٨

رخت زندان تنت، من بمانم خموش؟
چگونه با دشمنت به دوستی تاکنم
تو رخت زندان تنت و من تماشا کنم
تو رخت زندان تنت و من بمانم خموش
قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم
به حکم دیوان بلخ که نارواها رواست
خلاف احکامش را امضا کنم
سيمِن بهبهانی مقابل زندان اوين 21 خرداد 1384

Saturday, June 11, 2005

بيانيه نخست جمعی از پيوستگان به اعتصاب غذای زندانيان سياسی

امروز ٢٠ خرداد ١٣٨٤، چهارمين روز اعتصاب غذايي است که در خارج از کشور همزمان با اعلام آغاز اعتصاب غذای ناصر زرافشان وکيل پيگير خانواده قربانيان قتل های زنجيره ئی صورت گرفته است. هدف اين اعتصاب غذا که ابتدا یک نفر آغازگر آن بود و هر روز عزيزی به آن پيوست، علاوه بر تلاش برای پایان یافتن اعتصاب غذای نامحدود ناصر زرافشان و آزادی وی و ده ها زندانی سياسی ديگر، اعتراضی مدنی به برگزاری انتخابات غير آزادانه و نامنصفانه ی نهمين دور رياست جمهوری می باشد. از اين رو ما اعتصاب خود را تا پايان روز ٢٧ خرداد ١٣٨٤ ادامه خواهيم داد.

٢٠ خرداد ١٣٨٣، ١٠ ژوئن ٢٠٠٥

آرش ايرانی، يدالله بلدی، فرود سياوش پور، داريوش مرادی، توران همتی

پست الکترونيکی: hambastegi1384@yahoo.com